Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Řečníci

 

DSC_1737-001-1

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Ing. Jiří Rusnok

Česká národní banka

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Svou profesní kariéru začal v roce 1984 v odboru dlouhodobých výhledů na Státní plánovací komisi. Později působil na Federálním ministerstvu pro strategické plánování, jako vedoucí oddělení sociální strategie a krátce byl zaměstnán na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 1992 až 1998 působil jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Od srpna 1998 zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a od července 2002 do března 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ČR. V letech 2005 až 2012 vykonával funkci presidenta Asociace penzijních fondů České republiky. Současně působil jako předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s. V letech 2006 – 2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 do roku 2013 byl prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Od roku 2010 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

 dvorak-004

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí.

 stepanek-1

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Česká bankovní asociace

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, nyní je výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE.

 

nidetzky

Ing. Tomáš Nidetzký

Česká národní banka 

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v  Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 je generálním ředitelem obchodu NN pro ČR.

Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

 

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. V roce 2018 se stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Mimo jiné je také autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

 

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Od roku 2009, rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

 

Ing. Petr Stuchlík

Dříve Fincentrum

Narodil se v roce 1977 ve Zlíně. Vystudoval management na VŠE v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam, v roce 2017 dokončuje tříletý program OPM na Harvard Business School. V dubnu 2000 s Martinem Nejedlým založil Fincentrum. V letech 2002–2006 pracoval také ve vedení mediálního domu MAFRA, kde řídil obchod elektronických médií a regionálních poboček. Petr byl do roku 2018 generálním ředitelem a předsedou představenstva Fincentrum a.s. (Česká republika) a Fincentrum a.s. (Slovenská republika). V září roku 2018 vstoupil do politiky a kandidoval na primátora Prahy. Jeho koníčkem i pracovní pomůckou je pilotování sportovních letadel a je podporovatelem klasické hudby.

 

Mgr. Jan Matoušek

Výkonný ředitel, ČAP a ČPK

Jan Matoušek vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Od roku 2015 zastává pozici výkonného ředitele České asociace pojišťoven a od července 2016 také pozici výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů. Věnuje se problematice better regulation, mj. jako člen komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní rady vlády a mimosoudnímu řešení sporů z pozice předsedy Správní rady Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven.

Ing. Jiří Opletal, MBA

Zástupce generálního ředitele, Burza cenných papírů Praha, a.s.

Ing. Jiří Opletal, MBA vystudoval Vysoké učení technické, obor Ekonomika a řízení výroby a dále City University of Seattle (MBA). Na Burze cenných papírů Praha, a.s. působí od roku 1995. V současnosti zastává pozici zástupce generálního ředitele burzy a dále ředitele odboru obchodování a kotace. Jiří Opletal je členem představenstva Centrálního depozitáře, členem ekonomického a statistického výboru FESE (Evropské federace burz), předsedou burzovního výboru pro burzovní obchody a předsedou komise pro správu burzovních indexů.

Ing. Lukáš Vácha

Obchodní ředitel, Conseq

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického programu studoval rovněž Universität zu Köln v Kolíně nad Rýnem.
Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy.
V letech 2003 až 2005 působil v České spořitelně, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a středních firem, kde měl na starosti úvěrové produkty pro financování energetických úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Světové banky.
Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB jako account manager pro institucionální klienty.
V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucionálních klientů.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Prorektor pro vědu a výzkum VŠE (od dubna 2014). Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Na Fakultě financí a účetnictví VŠE byl během let 2000 – 2003 a 2006 – 2014 proděkanem pro vědu a doktorské studium. Byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy a členem prezídia Komise pro cenné papíry. V současnosti je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, je také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Jeho oborem jsou kapitálové trhy, investiční bankovnictví a finanční regulace. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.

Ing. Pavla Rýznarová

Česká fintech asociace

Je součástí managementu fintech společnosti Spendee a je aktivním členem České fintech asociace. Svou kariéru odstartovala již během studií na VŠE v Praze jako projektová manažerka pro R&D projekty financovné z fondů EU. V roce 2013 nastoupila do společnosti Ušetřeno.cz, kde do roku od nástupu stanula na pozici ředitelky finanční vertikály – za důvěru vděčí Davidu Nevečeřalovi, současnému zakladateli Spendee a původnímu zakladateli Ušetřeno.cz, které v roce 2018 odkoupila ČSOB. V Ušetřeno.cz se projevil i její původ z finanční rodiny (Ing. Miloš Rýznar ze skupiny Komerční banky) a ekonomické vzdělání a spolu se svým týmem vybudovala profitabilní vertikálu financí. Dnes stojí spolu s Davidem a dalšími čtyřmi členy managementu v čele globální fintech aplikace Spendee a společně staví revoluční službu na správu financí. Spendee také prozatím jako jediný TPP (Third-Party-Provider) v České republice získalo PSD2 AISP (Account Information Service Provider) licenci od České národní banky.

Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M.

Ministerstvo financí ČR

Pracuje od června 2014 jako vedoucí oddělení zabývajícího se legislativou kapitálového trhu na Ministerstvu financí ČR. Na tomto oddělení se už od června 2004 věnuje zejména implementaci a vyjednávání právních předpisů Evropské unie v této oblasti. Studoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (Bc.), na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr.) a na College of Europe v Bruggách (LL.M.). Absolvoval pětiměsíční stáž v Evropské komisi na oddělení Securities Markets na Generálním ředitelství pro vnitřní trh. Před nástupem na Ministerstvo financí ČR pracoval v Praze v jedné české a v jedné zahraniční advokátní kanceláři. Je spoluautorem komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (autorský kolektiv pod vedením Mgr. Ing. Šovara) a komentáře k právní úpravě správy cizího majetku v novém občanském zákoníku (autorský kolektiv pod vedením prof. Svejkovského). Publikoval na téma legislativy kapitálového trhu i v odborném časopise Obchodněprávní revue.

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři